MarketingCapacity.dk

www.marketingcapacity.com, CVR: 38046837
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

NDA, Aftale om fortrolighed og kunderelationer

(Freelancer, konsulent, vikar, jobtager)

Dato: April 17, 2024

Person:

Om denne aftale

Dette er en aftale som regulerer samarbejdet mellem Marketingcapacity (herefter MC) og kandidat/freelancer/konsulent/specialistvikar/jobtager (nævnt ovenfor) i relation til afdækning af muligheder for Kandidatens indplacering som leverandør/freelancer/ansat i udvalgte virksomheder.

Formålet med aftalen er, at sikre rammerne for et godt samarbejde, herunder pligter, ansvar og fortrolighed, således at MC løbende kan formidle relevante/ønskede opgaveforløb.

Indgåelsen af denne aftale medfører ikke en forpligtelse for MC til at fremskaffe arbejdsmuligheder for kandidaten, ligeså indestår MC ikke for nogen eller noget forhold overfor kandidaten i denne forbindelse.

1. Ramme og rapportering

Rekruttering til freelance/konsulent forløb:

Prisen fastlægges for hver opgave. Prisen fastlægges som 1) En timepris og 2) En beskrivelse af det samlede opgaveforløb / herunder forventet totaltid og afslutning. Kandidaten fakturerer samlet én gang pr. md. (sidste hverdag i måneden) til MC i henhold til godkendte time/ugesedler. Øvrige betalings – og afregningsvilkår fremgår af de enkelte projektaftaler.

Det er en forudsætning for aftalen, at beløbet faktureres fra en virksomhed/CVR nummer, og at der dermed er tale om en aftale mellem to virksomheder. Der er ikke tale om et personligt ansættelsesforhold, Det er kandidatens ansvar at tilsikre dette opretholdes til bestandighed.

Rekruttering til fast stilling/ansættelse i virksomhed:

I tilfælde af rekruttering til direkte ansættelse i virksomheden er der ikke krav om et CVR-nummer eller selvstændig status.

2. Kundeforhold

Som kandidat er det ikke tilladt at tage direkte kontakt til- og/eller forhandle med kunden uden om MC.

Dette gælder fra det øjeblik hvor kandidaten præsenteres/får kendskab til kunden/opgaven (via samtale, e-mail, møde eller andet), under rekrutteringsprocessen (før evt. aftale indgås), under opgaveforløbet, og indtil 12 mdr. efter afsluttet opgaveforløb.

Kontaktes kandidaten af kunden med tilbud om ansættelse, ændring af opgaveforløb (forlængelse/forkortelse), nye opgaver eller prisforhandling, er kandidaten forpligtet til at kontakte MC med dette, og lade MC stå for dialogen om dette. Overtrædelse af dette betragtes som en væsentlig misligholdelse.

Ved tiltrædelse på nærværende aftale bekræfter kandidaten og giver hermed samtykke til:

  • At MC er berettiget til at anvende og udlevere kandidatens navn og oplysninger (CV) overfor den aktuelle virksomhed, og
  • At MC må registrere kandidaten med dennes oplysninger (CV) i MCs iht. Databeskyttelseslovens (persondataloven) regler herom, og
  • At MC må rette henvendelse til kandidaten på e-mail herom med relevante projektmuligheder samt anden relevant nyhedsmateriale og forretningsforhold og –forhold for MC i forbindelse med MCs virke som facillitator for potentielle underleverandør muligheder og andre forretningsforhold.

3. Fortrolighed

Alle de informationer som kandidaten får via dialog og arbejde med kunden /virksomheden, skal holdes fortrolige for alle, herunder konkurrenter. Dette er for at sikre at kunden kan føle sig tryg ved at dele vigtige informationer med kandidaten under opgaveforløbet. Denne forpligtelser gælder også efter endt faciliterings periode mellem MC og kandidaten.

4. Omkostninger og udlæg

Omkostninger, udlæg, yderligere forbrug af timer etc. som ligger udover den indgåede aftale skal fremsættes og godkendes for at have gyldighed for afregning.

5. Aftaleophør eller ændring af omfang

Se den konkrete projektaftale.

6. Evt. undtagelser

Kandidaten ønsker at holde nedenstående virksomheder ude af denne aftale pga. allerede eksisterende kundeforhold eller relation:

Tiltrådt bekræftende af Kandidaten;

Dato: April 17, 2024

København:

Kandidatens signatur

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Kandidate NDA DK
lock iconUnique Document ID: b7060747ba68850bef8218c6a637b4442601f764
Timestamp Audit
August 5, 2023 1:49 pm CESTKandidate NDA DK Uploaded by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk IP 39.44.134.46
August 25, 2023 12:54 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.130.25
December 6, 2023 1:37 pm CESTCarsten Bjerregaard - carsten.bjerregaard@marketingcapacity.dk added by Carsten Bjerregaard - carsten@marketingcapacity.dk as a CC'd Recipient Ip: 39.44.134.46